Schaltfläche Handy +43 720 022 376 Mo - Fr 7:30 - 17:00
Schlatfläche E-Shopstyle= Besuchen Sie
unseren E-Shop »

Momentan arbeiten wir intensiv an der deutschen Übersetzung der GDPR Dokumentation, bitte um etwas Geduld. Vielen Dank im Voraus für Ihr Verständnis - das GARDEON Team

Schutz personenbezogener Daten (GDPR) des Unternehmens GARDEON, s.r.o.

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti GARDEON, s.r.o.

Ochrana súkromia našich zákazníkov alebo potenciálnych zákazníkov pri spracúvaní osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Pri spracúvaní vašich osobných údajov postupujeme v súlade s platnými právnymi predpismi a zabezpečujeme ich ochranu v maximálnej možnej miere. Všetci návštevníci tejto internetovej stránky nájdu na tomto mieste potrebné informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov (ďalej len ako „Zásady“) vám poskytnú informácie o tom, ako nakladáme s vašimi osobnými údajmi, aké máte práva a ako nás môžete kontaktovať, ak máte otázky ohľadom spracúvania vašich osobných údajov. Zásady sú súčasťou všeobecných obchodných podmienok spoločnosti GARDEON, s.r.o. Odporúčame vám, aby ste si informácie obsiahnuté v týchto Zásadách dôkladne prečítali.

1. O nás

Spoločnosť GARDEON, s.r.o. (ďalej ako „GARDEON“) sa zameriava najmä na zhotovovanie montovaných garáží, záhradných domčekov alebo prístreškov, vrátane následnej komplexnej podpory svojich produktov v rámci zabezpečovania záručného a pozáručného servisu.

Pri spracúvaní vašich osobných údajov sa riadime právnymi predpismi Slovenskej republiky, a to predovšetkým Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej ako „GDPR“), zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, ako aj ďalšími právnymi predpismi (ďalej ako „Zákon“).

Prevádzkovateľom informačných systémov, v ktorých sú spracúvané osobné údaje našich zákazníkov a ďalších subjektov je spoločnosť GARDEON, s.r.o. so sídlom Turčiansky Ďur č. 49, 038 43, Turčiansky Ďur, IČO:  47 033 291, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č.: 58559/L.

2. Aké údaje o vás spracúvame?

Za osobný údaj sa považuje taký údaj, na základe ktorého je možné identifikovať konkrétnu fyzickú osobu. To znamená, že nejde len o známe identifikátory ako meno, priezvisko, či dátum narodenia. GDPR definuje osobný údaj ako akékoľvek informácie, ktoré vedú k určeniu fyzickej osoby. Každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú, sa považuje za dotknutú osobu s príslušnými právami k osobným údajom.

V GARDEON spracúvame len také osobné údaje, aby sme vám vedeli poskytnúť profesionálne služby, pričom rozsah týchto osobných údajov je determinovaný potrebami nášho obchodného vzťahu. V tomto zmysle potrebujeme od vás iba údaje ako sú meno, priezvisko, adresa, e-mail a telefónne číslo.  V prípade, ak vaše osobné údaje spracúvame na základe súhlasu, zoznam, resp. rozsah údajov je presne uvedený priamo v súhlase, a to v miere potrebnej na splnenie účelu, na ktorý sú osobné údaje spracúvané.

3. Prečo potrebujeme vaše osobné údaje?

Vaše údaje spracúvame v nevyhnutnom rozsahu, pričom väčšina spracúvaní je odôvodnená tým, že tieto údaje potrebujeme za účelom poskytnutia našej služby voči vám ako našim zákazníkom.

Plníme si povinnosti vyplývajúce nám z príslušných právnych predpisov

 • Sme povinní identifikovať vás pri zaevidovaní objednávky na vaše meno ohľadom nášho produktu.
 • Pri platobných transakciách sme povinní poskytnúť prijímajúcej alebo odovzdávajúcej platobnej inštitúcii informácie. 
 • Sme tiež povinní odpovedať na dožiadania súdov, exekútorov, orgánov činných v trestnom konaní a iných príslušných orgánov, ktoré súvisia predovšetkým s trestnými a súdnymi konaniami podľa Trestného poriadku či Civilného sporového poriadku.

V uvedených prípadoch spracúvame vaše osobné údaje preto, že nám túto povinnosť ukladá príslušný právny predpis, na základe ktorého postupujeme. Je ním napríklad zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov.

Vyhodnocujeme podmienky poskytnutia našich produktov

Pred uzavretím zmluvy na určitý produkt je potrebné, aby sme spracovali určité údaje s cieľom vybaviť vašu objednávku.

4. Na aký účel spracúvame vaše údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame len v nevyhnutnom rozsahu na príslušný účel. Väčšina našich spracovateľských operácií je odôvodená tým, že vaše osobné údaje potrebujeme za účelom realizácie našej služby v podobe dodania a/alebo montáže vami zakúpeného produktu. Osobné údaje za účelom uzavretia a plnenia nášho zmluvného vzťahu teda získavame od vás. Je preto dôležité, aby ste nám poskytli úplné, správne, aktuálne a pravdivé osobné údaje.

Vaše osobné údaje spracúvame v GARDEON na rôzne účely, a to predovšetkým na účely, ktoré spadajú do nasledovných kategórií:

 • identifikácia a overenie identifikácie zákazníkov
 • uzatváranie a plnenie zmluvných vzťahov (predaj tovaru, montáž)
 • starostlivosť o zákazníkov
 • plnenie povinností vyplývajúcich GARDEON z osobitných právnych predpisov

4.1 Registrácia zákazníkov cez Facebook

Vaše osobné údaje spracúvame len v nevyhnutnom rozsahu a na príslušný účel. Rovnako to je aj v prípade, že sa registrujete v rámci nášho profilu na Facebooku, kde uverejňujete referencie na naše služby. Na tomto profile sú zároveň fotografie našich realizácií, ktoré sme so súhlasom našich zákazníkov zverejnili. Vaše osobné údaje ste v tejto súvislosti už poskytli spoločnosti Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland.

Na našej webovej platforme, www.gardeon.sk, využívame taktiež služby Facebook Custom Audience a Facebook Pixel ako produkty spoločnosti Facebook. Uvedené služby vytvárajú priame spojenie so servermi Facebooku. Informácia o tom, že ste navštívili našu webovú stránku je teda prenášaná do spoločnosti Facebook. Facebook zároveň pridelí tieto informácie vášmu osobnému užívateľskému účtu, v prípade že takýto účet máte a ste v rámci neho prihlásený. V prípade, že nie ste užívateľ Facebooku, alebo nie ste prihlásený k vášmu užívateľskému kontu na Facebooku, pri návšteve našich webových stránok, nebude táto návšteva k žiadnemu Facebook účtu priradená. Ďalšie informácie o ochrane vášho súkromia na Faceboku nájdete v rámci pravidiel ochrany súkromia Facebooku na https://www.facebook.com/about/privacy/.    

5. Chránime vaše údaje

V GARDEON platia striktné pravidlá, ktoré upravujú podmienky, za ktorých majú naši zamestnanci, resp. iné oprávnené osoby prístup k vašim osobným údajom, ako aj to, ktoré osobné údaje môžu spracúvať. Osobné údaje dotknutých osôb nie sú sprístupňované mimo GARDEON s výnimkou prípadov, kedy sme oprávnení tak postupovať na základe príslušného právneho predpisu (napr. ak nás o to požiada polícia, či daňový úrad).

Osobné údaje spracúvame s použitím manuálnych, ako aj automatizovaných prostriedkov spracúvania v rámci svojich informačných systémov, ktoré sú zabezpečené a chránené v súlade s príslušnými bezpečnostnými štandardmi a predpismi o ochrane osobných údajov.

Oprávnenie spracúvať osobné údaje v mene GARDEON vyplýva zamestnancom GARDEON z pracovnoprávneho vzťahu s GARDEON, ako aj zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Naši zamestnanci majú prísne regulované prístupové oprávnenia do jednotlivých systémov, v ktorých sú spracúvané osobné údaje našich zákazníkov.

Pri spracúvaní vašich údajov sme povinní dodržiavať určité povinnosti. Medzi najdôležitejšie povinnosti, ktoré dodržiavame, patria:

 • Spracúvame a zhromažďujeme vaše osobné údaje len na jednoznačné a zákonné účely, a to len po dobu dosiahnutia účelu, na ktorý sme tieto osobné údaje získali.
 • Vedome a neoprávnene nezasahujeme do vášho práva na ochranu súkromia.
 • Chránime vaše osobné údaje pred stratou, zničením a zneužitím.
 • Všetci naši zamestnanci sú viazaní mlčanlivosťou, osobné údaje zákazníkov nesmú poskytovať tretím stranám.

6. Kam putujú vaše osobné údaje (kategórie príjemcov)

Vaše osobné údaje nie sú sprístupňované mimo GARDEON s výnimkou prípadov, kedy nám takýto postup vyplýva z vami udeleného súhlasu alebo príslušného právneho predpisu. To znamená, že Vaše osobné údaje môžu byť sprístupnené alebo poskytnuté ďalším tretím osobám, resp. príjemcom, ak nám túto povinnosť ukladá priamo zákon, priamo vykonateľný právne záväzný akt Európskej únie alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.

7. Aké máte práva?

Máte právo na prístup k vašim údajom

Máte právo požadovať od nás potvrdenie o tom, či spracúvame vaše osobné údaje a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto údajom a nasledovné informácie:

 • totožnosť a kontaktné údaje GARDEON
 • účely spracúvania
 • kategórie osobných údajov
 • kategórie príjemcov Vašich údajov
 • spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu
 • doby spracúvania údajov
 • informácie o zdroji, z ktorého sme získali Vaše osobné údaje
 • informáciu o právach namietať, vymazať, obmedziť, preniesť osobné údaje.

Máte právo na opravu vašich údajov

Môže sa stať, že niektoré informácie, ktoré o vás vedieme, nie sú alebo prestali byť správne. Bez vašej súčinnosti sa však, prirodzene, nezaobídeme. Z uvedeného dôvodu je dôležité, aby ste nás o každej zmene svojich osobných údajov bezodkladne informovali. Ako dotknutá osoba ste totiž zodpovedný/-á za správnosť, aktuálnosť, úplnosť a pravdivosť osobných údajov, ktoré ste poskytli GARDEON.

Ako náš zákazník máte právo na opravu svojich nesprávnych a neaktuálnych osobných údajov v našich informačných systémoch. V takom prípade nás neváhajte kontaktovať, ak ste zistili, že o vás vedieme nesprávne alebo neaktuálne informácie, najmä pokiaľ ide o adresu na doručovanie zakúpeného tovaru, prípade iných kontaktných údajov.

Máte právo namietať proti spracúvaniu vašich údajov

V prípade, ak nesúhlasíte, aby sme v určitých prípadoch spracúvali Vaše osobné údaje, máte právo namietať proti takému spracúvaniu. Vaše právo namietať vám prislúcha predovšetkým v prípadoch, ak spracúvame vaše osobné údaje pre potreby oprávneného záujmu na našej strane.

Máte právo žiadať obmedzenie spracúvania vašich údajov

Za určitých okolností môže nastať situácia, že vaše osobné údaje už ďalej nie je dôvod spracúvať. V takom prípade budeme na základe vašej žiadosti musieť pristúpiť k obmedzeniu ďalšieho spracúvania vašich údajov. 

Máte právo na vymazanie vašich údajov

Pokiaľ sa domnievate, že určité údaje týkajúce sa vašej osoby sú u nás nezákonne spracúvané, máte právo požadovať od nás, aby sme označené údaje vymazali. V tejto súvislosti ste ako zákazník povinný preukázať na základe relevantných dokladov nezákonnosť spracúvania.

Máte právo na prenos vašich údajov

Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, máte právo získať v elektronickej forme v štruktúrovanom formáte. Máte právo od nás požadovať, aby sme vaše údaje preniesli inému subjektu, ktorý v žiadosti doručenej na: info@gardeon.sk, riadne označíte vrátane emailovej adresy tretej strany. 

Ako si uplatníte vaše práva k osobným údajom

Všetky vaše práva k osobným údajom si môžete v  GARDEON uplatniť zaslaním žiadosti na:

Emailovú adresu: info@gardeon.sk

Korešpondenčnú adresu: GARDEON, s.r.o, Turčiansky Ďur č. 49, 038 43, Turčiansky Ďur

GARDEON má na vybavenie žiadosti lehotu jeden mesiac od dátumu prijatia žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom sa zohľadní komplexnosť žiadosti a počet žiadostí. GARDEON informuje o každom takomto predĺžení žiadateľa do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi zmeškania lehoty. Žiadateľ bude v takom prípade informovaný o predĺžení lehoty formou, akú zvolil pre doručenie odpovede na jeho žiadosť.

Informácie požadované žiadateľom v rámci uvedenej žiadosti sa poskytujú bezplatne. Ak je žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu, GARDEON má právo buď: i) požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo na oznámenie alebo na uskutočnenie požadovaného opatrenia alebo ii) odmietnuť konať na základe žiadosti.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Pokiaľ sa domnievate, že došlo k porušeniu Vašich práv k osobným údajom alebo k porušeniu podmienok spracúvania Vašich údajov, máte právo obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR so sídlom: Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

8. Ako dlho spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje uchovávame a chránime po dobu stanovenú platnými právnymi predpismi, resp., ak ide o osobné údaje spracúvané na základe vášho súhlasu, po dobu, na ktorú ste nám udelili svoj súhlas. Doby uchovávania sa líšia v závislosti od konkrétneho účelu, na ktorý osobné údaje spracúvame.

Predpokladané doby uchovávania osobných údajov:

Účel:

Právny základ

Doba uchovávania po splnení účelu/dodania služby

Správa zákazníckych objednávok

Plnenie zmluvy

Oprávnený záujem

10

Registrácia a identifikácia zákazníkov

Plnenie zmluvy

5

Správa zmluvného vzťahu so zákazníkom

Plnenie zmluvy

5

Uplatňovanie právnych nárokov – reklamácie

Oprávnený záujem  Plnenie zmluvy

5

Dane a účtovníctvo

Zákon

10

9. Spracúvanie údajov prostredníctvom Cookies a ďalších nástrojov

9.1 Cookies

O návštevníkoch a používateľoch našej internetovej stránky www.gardeon.sk sme oprávnení zhromažďovať a iným spôsobom spracúvať údaje prostredníctvom nástrojov slúžiacich na automatizované zhromažďovanie údajov, najmä súborov cookies, protokolov a iných bežne používaných nástrojov na získavanie informácií prostredníctvom internetovej stránky.

Pod pojmom cookie je možné predstaviť si malé množstvo údajov, ktoré sú ako súbor odoslané do vášho počítača (tabletu, smartfónu) z internetovej stránky, ktorú práve navštevujete. V počítači sa súbor údajov uloží a pri každej ďalšej návšteve rovnakej webovej stránky odošle počítač informáciu nášmu serveru.

Väčšina internetových stránok, vrátane tej našej, využíva cookies. Zmyslom cookies je uľahčiť a spríjemniť vám používanie našej internetovej stránky. Súbor cookie totiž umožní webovej stránke rozpoznať, či ste ju už v minulosti navštívili a o ktorú sekciu ste mali záujem. Zároveň sú to práve cookies, vďaka ktorým si môžete uložiť svoje užívateľské nastavenia ako rozpoznanie jazyka či zapamätanie vášho prihlasovacieho mena. Pomocou cookies uchovávame údaje, ktoré nespájame s vašou osobou a prostredníctvom získaných údajov nerealizujeme identifikáciu zákazníka. Použitie súborov cookies nie je pre vás nebezpečné, cookies nemôžu prenášať vírusy ani čítať údaje z harddisku zariadenia.

Návštevou našej internetovej stránke automaticky vyjadrujete svoj súhlas s použitím tejto technológie. Tento postup vyplýva z § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, podľa ktorého sa za súhlas na tento účel považuje aj použitie príslušného nastavenia webového prehliadača alebo iného počítačového programu.

Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na slobodnej vôli každého používateľa webovej stránky. Súbory cookies môžete slobodne vymazať alebo vopred nastaviť váš internetový prehliadač tak, aby prijímanie súborov cookies buď odmietal, alebo vás upozorňoval, keď sa server snaží zaslať vám cookie. Potom sa však môže stať, že webové stránky, ktoré sú na podpore cookies závislé, nebudú fungovať tak, ako by ste si predstavovali, alebo že časti stránok pre vás nebudú dostupné.

Využívame trvalé súbory cookies, ktoré nám pomáhajú identifikovať vaše zariadenie pri opätovnej návšteve Internetových stránok a umožňujú tak poskytovať služby v súlade s vašimi očakávaniami.

9.2 Google Analytics

Za účelom spracovania štatistiky návštevnosti na našej stránke využívame nástroj Google Analytics ako službu poskytovanú spoločnosťou Google, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Kalifornia, Spojené štáty. Google Analytics taktiež využívajú cookies. Informácie o užívaní tejto služby generované cookies súborom sú v tomto prípade prenášané a ukladané na servery spoločnosti Google v USA. Google je oprávnený tieto informácie využívať pre účely vyhodnocovania užívania webových stránok a vytvárania reportov ohľadom aktivity užívateľov týchto stránok určených pre ich správcu, ako aj pre účely poskytovania ďalších služieb vzťahujúcich sa k činnostiam na webových stránkach. Google je oprávnený poskytnúť tieto informácie tretím stranám, v prípade že sa tak požaduje na základe právnych predpisov, alebo v prípade, že táto tretia strana údaje spracúva pre Google. Google nie je oprávnený prepojovať IP adresu užívateľa stránky s akýmikoľvek inými údajmi, ktoré má k dispozícii. Používaním našej webovej stránky súhlasíte so spracúvaním údajov zo strany Google a to spôsobom uvedeným vyššie. 

10. Okruh príjemcov

Vaše osobné údaje nesprístupňujeme bezdôvodne žiadnym subjektom. Je však potrebné, aby niektoré osobné údaje boli sprístupnené vopred určenému okruhu príjemcov osobných údajov. V prípade realizácie diela pre vás môžeme poskytnúť Vaše osobné údaje niektorým subjektom, ktorých služby v procese realizácie využívame. V prípade správy a údržby nášho informačného CRM systému dochádza k sprístupneniu Vašich osobných údajov správcovi tohto systému. Vaše osobné údaje sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov v súlade s § 79 zákona. V závislosti od účelu spracúvania a konkrétnych okolností patria medzi typických príjemcov Vašich osobných údajov:

 • poskytovatelia štandardného softvérového vybavenia, cloudových alebo hostingových služieb alebo technickej podpory našej spoločnosti;
 • poskytovatelia analytických nástrojov (napr. Google);
 • zamestnanci a orgány našej spoločnosti;
 • inštitúcie a orgány štátnej správy, ktorým sa poskytujú údaje na základe zákonov alebo osobitných predpisov;
 • audítorské spoločnosti, advokátske kancelárie a pod.;
 • naši subdodávatelia.

Ak sme požiadaní orgánom verejnej moci o sprístupnenie Vašich osobných údajov, skúmame legislatívou stanovené podmienky na ich sprístupnenie a bez preverenia, či sú splnené podmienky, Vaše osobné údaje neposkytujeme.

 

Vypracoval: Ing. Martin Choleva, Marek Choleva, Marián Choleva  – konatelia spoločnosti GARDEON, s.r.o.

V Martine, dňa 1.6.2018